• 1173 Budapest Csabai út 23.
  • H-P 8:00 - 17:00, SZ 8:00 - 13:00
HASZNÁLTGUMIPIAC.HU

Általános Szerződési Feltételek

VÁSÁRLÁSI FELTÉTELEK / ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTETÉLEK

amely a

SEBŐK GUMI Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Levelezési cím, székhely: 1173 Bp. Csabai út 23
Személyesen: 1173 Bp. Csabai út 23
Telefonszám: 0620-617-1717, 0670-217-1712
e-mail cím: sebokgumikft@gmail.com
Adószám: 23499690-2-42
Cégjegyzékszám: 01 09 968503
Nyilvántartásba bejegyző hatóság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság
Képviseli: Sebők József ügyvezető

mint az autogumipiac.hu internetes címen elérhető honlap (továbbiakban: Honlap) üzemeltetője és egyben eladó (a továbbiakban: Üzemeltető vagy Eladó) másrészről a honlapra látogató vagy ott megrendelést adó természetes és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, mint vásárló (a továbbiakban: Vásárló) jogügyleteire alkalmazandó, és amelynek tartalmát a Vásárló megismerte és azt magára nézve kötelezőnek ismeri el.
Jelen általános szerződési feltételek a Honlapon elektronikusan rögzített megrendelés jóváhagyásával lépnek hatályba; az ilyen megrendeléssel Vásárlóegyben kijelenti, hogy megismerte, elfogadta és magára nézve kötelezőnek ismerte el jelen általános szerződési feltételeket (továbbiakban: ÁSZF), melyek közte és az Eladó között létrejött szerződés részét képezik. Az Eladó fenntartja a jogot, hogy egyoldalúan módosítsa az ÁSZF-et, melynek mindenkori szabályaihoz Vevő a Honlapon tudja megismerni. Amennyiben Vásárló az Eladó által módosított ÁSZF-fel nem ért egyet és azok módosított tartalmát nem fogadja el, a szerződéstől elállhat.

  1. A tevékenység jogszabályi alapjai:

 

  1. Az adásvételi szerződés létrejötte

2.1

A honlapon elérhető termékek internetes „kosárba” helyezésével Eladó és a Vásárló között adásvételi szerződés jön létre. A termék tulajdonjoga a vételár kifizetése a termék birtokának átruházását követően száll át a Vásárlóra. Az Eladó a termék tulajdonjogát a vételár teljes kiegyenlítéséig fenntartja. A megkötött szerződés nyelve a magyar. A szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azt az Eladó nem iktatja, de a megrendelés időpontját, a megrendelt termék adatait, árát és a szállítás költségét mind az Eladó, mind a Vevő a Honlapon visszakeresheti felhasználónevével és jelszavával történő belépést követően.

2.2

A termék vételárának bankkártyával történő kifizetése illetve előre átutalása esetén a szerződés Eladó általi teljesítésének feltétele, hogy a termék vételára az Eladó számláján jóváírásra kerüljön. Utánvétes vásárlás esetén a teljesítés feltétele, hogy a Vevő a megrendelés során adatait pontosan megadja, a futárszolgálat általi kézbesítéskor a címhelyen ő vagy meghatalmazottja ott tartózkodjon és a vételárat a futárnak hiánytalanul megfizesse.

  1. A vételár megfizetése

3.1

A termék vételárát készpénzben, bankkártyás fizetéssel, banki átutalással vagy házhozszállítás esetén készpénzben lehet megfizetni. Az utalási információkat és az utánvét szolgáltatás díját az internetes megrendelést visszaigazoló e-mail üzenet tartalmazza. Banki átutalással történő fizetés esetén az utalás közlemény rovatában az Vásárló köteles feltüntetni a termék megrendelési azonosítóját. A vételár megfizetésének az az időpont számít, amikor a termék vételára hiánytalanul jóváírásra kerül a visszaigazoló levélben megjelölt bankszámlán. Amennyiben a termék vételára a megrendelés beérkezését követő 3. (harmadik) banki értéknapig nem kerül jóváírásra az Eladó bankszámláján, az Eladó jogosult az adásvételi szerződéstől egyoldalúan elállni, és ezzel kapcsolatban vele szemben semminemű kártérítési igény nem támasztható.

3.2

Az Eladó fenntartja a jogát, hogy a termékek honlapon feltüntetett vételárát megváltoztassa. A vételár az általános forgalmi adót tartalmazza. Amennyiben az Eladó az internetes megrendelést követően rajta kívül álló ok miatt, így különösen utóbb bekövetkező árfolyam ingadozás, vagy a beszerzési ár változása miatt a közzétett áron nem tud eleget tenni a megrendelésének, úgy ebben az esetben a Vásárlót haladéktalanul írásban (e-mailben) tájékoztatja arról az árról, amelyen a megrendelést teljesíteni tudja. A megrendelést ebben az esetben az Eladó kizárólag akkor teljesíti, amennyiben a Vásárló a módosított ajánlatot elfogadja. A termékek ára az adott árucikk bruttó vételára, amely az általános forgalmi adót tartalmazza.

3.3

Az Üzemeltető kizárja a felelősségét a téves adatfelvitel és „félreütés” következtében a webáruházban feltüntetett esetlegesen hibás adatokért – ideértve a tévesen feltüntetett vételárat is. Amennyiben a rendelés feldolgozása során bármilyen hibára fény derülne (pl. hibásan feltüntetett ár), akkor erről Vásárlót az Üzemeltető értesíti. A Vásárlónak ilyen esetben jogában áll a rendeléstől elállni. Az Üzemeltető kizár minden kártérítési vagy egyéb felelősséget a webáruházban feltüntetett hibás adatokkal összefüggésben.

3.4

Amennyiben a megrendelésben a Vásárló által rögzített adatok nem felelnek meg a valóságnak, vagy ütköznek az ÁSZF valamely feltételével, az Eladó a rendelést indokolás nélkül törölheti.

3.5

Honlapon feltüntetett ár a szállítási szolgáltatás árát nem tartalmazza. A futár igénybevételével történő szállítási szolgáltatás díja honlapunkon megtekinthető.A végleges ár csak a felek közös egyetértésével módosítható. Amennyiben valamely rendelés vagy rendelések bármilyen okból módosításra, összevonásra kerülnek, a módosított rendelésre a módosítás időpontjában érvényes szállítási és fizetési kondíciók vonatkoznak.

3.6

Az akciók a raktárkészlet erejéig érvényesek!

  1. A termék átadása – átvétele

A terméket az Eladó a megrendelést és a termék raktárra érkezésétől számított követő 48 órán belül kiszállítás céljából átadja a GLS futárszolgálatnak, aki kiszállítja azt a Vásárló által megadott címre. A futárszolgálat a kiszállítást a csomag felvételétől számított egy munkanapon belül vállalja (08-17 óra között). Vásárló köteles olyan címet feltüntetni szállítási címként, ahol a szállítás napján biztosan tartózkodik valaki, aki át tudja venni a csomagot.

  1. Elállási jog

Eladó fenntartja magának a jogot, hogy a rendelés teljesítésétől indoklás nélkül – a vételár kiegyenlítése előtt bármikor – elálljon.

A természetes személy Vásárló az internetes megrendelés esetén a szerződéstől a termék kézhezvételének napjától számított tizennégy nap elteltéig indokolás nélkül elállhat.

Ha a Vásárló eláll a távollevők között kötött szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve a vállalkozásnak átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

Jogszerű elállás esetén az Eladó a Vásárló által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő tizennégy napon belül visszatéríti. A visszatérítés banki átutalással történik.

Vásárló viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A Vásárlót ezenfelül egyéb költség nem terheli. Az Eladó azonban követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.
Vásárló nem gyakorolhatja az elállási jogot az átvétel után megsérült, használt termékre.
Vásárló nem gyakorolhatja az elállási jogot, amennyiben nem tudja a termék részét képező gyári csomagolást hiánytalanul, illetve sérülésmentesen visszaküldeni.

Az Eladó üzletében történő személyes megrendelés esetén a Vásárlót nem illeti meg az elállási jog, mivel az üzletben történő személyes szerződéskötés nem minősül távollévők között megkötött ügyletnek.

Az Eladó nem köteles a terméket visszavásárolni, ha azt a Vásárló karcos vagy sérült állapotban juttatja vissza. Ilyen termék visszaküldése esetén azt a Vásárló költségére az Eladó visszaszállíttatja, vagy felelős őrzésbe veszi. A termék visszaszállításának díja bruttó 1000 Ft/db!

Írásban történő elállás esetén az elállási nyilatkozatot írásban vagy e-mail-ben kell megküldeni 14 napon belül az Eladó fentiekben feltüntetett címére, e-mail címére (sebokgumikft@gmail.com).
Az sms-ben küldött elállás nem minősül joghatályosnak.

A termékekre vonatkozó kérdéseket, a rendelés státuszáról való értesítést, a vásárlástól való elállást és az esetleges hibákat e-mailben vagy telefonon jelezhetik.

Az Eladó tájékoztatást ad arról és kifejezetten felhívja a figyelmét a vele szerződő harmadik személyeknek, hogy a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben meghatározott elállási jog csak a fogyasztókat illeti meg, cégeket nem. A Ptk. 8:1. § 3. pontja szerint fogyasztó nem más, mint a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy. Azaz jogi személyeket, cégeket nem illet meg az elállási jog.
A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdés c) pontja szerint (…) nem illeti meg a fogyasztót az elállási jog az olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

  1. Jótállás

6.1

A jótállás feltételeit, valamint a teljesítést követően igénybe vehető kiegészítő szolgáltatásokat (alkatrészellátás, javítószolgálat) a terméket kísérő jótállási jegy tartalmazza. Amennyiben a termékhez nincs külön jótállási jegy, akkor a számla tekintendő jótállási jegynek.

6.2

A termék kiszállítását követő 8 munkanapon belüli meghibásodás esetén, a Vásárló az Eladóhoz fordulhat, aki a garanciális jogok érvényesítése körében önállóan jár el, a készüléket cseréli, amennyiben erre a raktárkészlet lehetőséget ad. A készülék cseréjére csak abban az esetben kerülhet sor, ha a termék valamennyi tartozéka hiánytalan. Ha a hiba mégsem garanciális jellegű (pl. nem megfelelő használat), vagy a készülék sérült, doboza hiányos, a terméket az Eladó felelős őrzésbe veszi és a Vásárlót értesíti arról, hogy a meghibásodásra a jótállási kötelezettség nem vonatkozik. Ebben az esetben a Vásárló a terméket köteles átvenni és az esetleges felmerült fuvarozási / futár költségek megtérítésével egyidejűleg átvenni.

6.3

Személy, kisteher és terepjáró gumiabroncsok esetében a garancia csak akkor érvényesíthető, amennyiben az abroncsot átlagos használati körülmények között üzemeltetik és a felszerelésre valamint az üzemeltetésre vonatkozó előírásokat továbbá a gyártó előírásait betartják. Garanciális igény érvényesítésének feltétele a szakműhelyben történő felszerelés igazolása.

6.4

A garancia érvényesítésének helye:

Sebők Gumi Kft
1173. Bp. Csabai út 23
(A szerviz elérhetőségei a kapcsolat menünél találhatóak.)

6.5

Szélsőséges út és használati körülmények esetében az Eladó fenntartja a jogot a garanciális felelősségének a jelen feltételektől eltérő mértékű szabályozására.

A garanciális igény nem érvényesíthető:

 

  1. Egyéb rendelkezések

7.1

Vásárló esetleges a fogyasztói panaszait az Eladónál írásban érvényesítheti, a fentiekben megjelölt elérhetőségeken. A panaszkezelésben a Vásárló által megadott email címre illetve az sebokgumikft@gmail.com e-mail címre küldött elektronikus levélben történő közlést a felek joghatályosnak fogadják el. A vásárlói panasz elutasítása esetén a Vásárló az illetékes járási hivatalokhoz (http://jarasinfo.gov.hu) fordulhat, vagy az egyes területi kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását kezdeményezheti (http://bekeltet.hu).

7.2

Honlapon történő böngészéshez, vásárláshoz nem kell regisztrálni. A Vásárló a vásárlás során megadja személyes adatait és feljogosítja az Üzemeltetetőt azok tárolására, kezelésére. A vevők személyes adatainak felhasználása az Adatvédelmi törvény hatályos szabályozásának értelmében történik. A Vásárló feljogosítja az Üzemeltetőt arra, hogy megadott személyes adatait eltárolja, továbbá az Üzemeltető munkatársainak, továbbá a szállítást lebonyolító harmadik személynek átadja. A Vásárló a megadott adatait bármikor módosíthatja vagy azok törlését kérheti írásban, az sebokgumikft@gmail.com e-mail címre küldött levélben.

 

7.3

Honlapon az Üzemeltető által közzétett tartalom (cikkek, fotók, grafikák és egyéb szerzői joggal védett anyagok, a weboldal megjelenése, design-ja, szerkesztési elve, kódjai, az üzemeltetése során használt szoftveres és egyéb megoldások, ötletek, megvalósításuk, a védjegyek, logók, kereskedelmi megnevezések) az Üzemeltető szellemi tulajdonát vagy a termékek gyártóinak tulajdonát képezik.
Az Üzemeltető által közzétett, harmadik személyek szellemi tulajdonát (pl.: idézetek, fényképek, grafikai tartalmak, védjegyek, logók, domain nevek, stb.) képező tartalom felhasználása kizárólag a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény, illetőleg a védjegyek és földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény keretein belül történhet. Minden, ezen túlmenő felhasználáshoz az adott szerző hozzájárulása szükséges.
Szigorúan tilos a Honlapon található bármely tartalom bármilyen módszerrel történő sokszorosítása, másolása, publikálása, módosítása, beleértve az elektronikus készülék útján történő eljárásokat is.
Kivétel ez alól, ha rendelkezik az Üzemeltető előzetes, írásbeli engedélyével, vagy ha ezt az Üzemeltető a Honlapon feltüntetve kifejezetten lehetővé teszi. E tilalom vonatkozik különösen a Honlapon található szöveg, kép, grafika, logó, embléma, fotó, videó és hanganyagokra.
Szigorúan tilos a Honlap tartalmán alapuló vagy onnan eredő bármilyen anyag vagy mű készítése, létrehozása.
Honlap tartalmának egyes részeit – kizárólag saját felhasználás céljából – merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult a lap így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára. A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után.

7.4

Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy az Általános Szerződési Feltételeket egyoldalúan módosítsa. A módosítás a Honlapon történő közzététellel válik hatályossá. Visszamenőleges hatályú módosításra nincs lehetőség.

7.5

A jelen szerződésben és a kapcsolódó dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv, valamint az elektronikus kereskedelemre és a távollevők közötti szerződéskötésre vonatkozó jogszabályok az irányadók. Az esetleges felmerülő jogvitákra a felek a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróságot jelölik meg illetékesnek.

7.6
Az egyes akciók, promóciók a raktárkészlet erejéig érvényesek!
Az Eladó csak az internetes oldalain adataival jól felismerhetően azonosított internetes katalóguson keresztül leadott rendelésekért felel.

7.7

Adatkezelés vásárlás folyamán!

A gumivásárlás során kereskedésünk futárszolgálatos rendelés esetén továbbítja a megrendelési és vásárlói adatait a GLS futárszolgálatnak.
Ha Ön átutalással fizet, akkor a megrendelési és vásárlói adatait továbbítjuk az OTP bank felé.
Ha Ön bankkártyával fizet, akkor a megrendelési és vásárlói adatait továbbítjuk a SimplePay rendszerén keresztül az OTP Mobil Kft-nek valamint az OTP banknak.
A gumi megrendelés során “Megrendelés elküldése” gombbal Ön elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket, továbbá elfogadja az Adattovábbítási Nyilatkozatot!
Az Általános Szerződési Feltételekről bővebben itt olvashat: https://autogumipiac.hu/adatvedelem